Information
ผอ.สพม.14 ตรวจเยี่ยม พบปะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์
       วันที่ 26 มกราคม 2561 นายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผอ.สพม.14 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ประชุม พบปะ พูดคุย กับผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์ ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ และสอบถามข้อมูลสภาพความเป็นอยู่ สภาพปัญหาความต้องการ ในการบริหารจัดการ การดำเนินงานด้านต่างๆ ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะ เพื่อนำข้อมูลต่างๆ มาหาแนวทาง ในการแก้ไขปัญหาพัฒนาโรงเรียนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป
       เรวดี..ภาพ /ข่าว
 
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน