Information
ประชุมบูรณาการแผนพัฒนาการศึกษา สพม.14
       วันที่ 5 มกราคม 2561 เวลา 13.00 น. นายประพัทธ์ รัตนอรุณ เป็นประธานการประชุมบูรณาการแผนพัฒนาการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 โดยมีการนำเสนอโครงการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 จากกลุ่มงานต่างๆ และมีการอภิปรายแสดงความคิดเห็น เสนอแนะ ปรับปรุงให้มีความเหมาะสม และตรงกับความต้องการ เพื่อนำไปสู่การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ของสพม.14 มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รองผอ.สพม.14 ผู้บริหารสถานศึกษาทุกโรง และผู้อำนวยการกลุ่ม สพม.14 ที่ห้องประชุมโรงแรมเอราวัณรีสอร์ท ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา
       เรวดี..ภาพ /ข่าว
 
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด