Information
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาและกรีฑาภายในโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
       วันที่ 28 ธันวาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายสามารถ รังสรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาและกรีฑาภายใน “น้ำเงิน เหลือง เกมส์” โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ประจำปีการศึกษา 2560 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดพังงา โดยมีนายกำจร อุทัยวจนพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ โดยการแข่งขันกีฬาครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการกีฬาของนักเรียน ด้วยเชื่อว่า กีฬาสร้างคน คนสร้างชาติ เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติทางการเมือง การปกครองตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเพื่อเสริมสร้างความรัก สามัคคี ของหมู่คณะ โดยการแข่งขันจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 – 29 ธันวาคม 2560 ได้รับความร่วมมือจากทั้งภาครัฐและเอกชน
       เรวดี..ภาพ /ข่าว
 
     
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด