Information
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาและกรีฑาภายในโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
       วันที่ 28 ธันวาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายสามารถ รังสรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาและกรีฑาภายใน “น้ำเงิน เหลือง เกมส์” โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ประจำปีการศึกษา 2560 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดพังงา โดยมีนายกำจร อุทัยวจนพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ โดยการแข่งขันกีฬาครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการกีฬาของนักเรียน ด้วยเชื่อว่า กีฬาสร้างคน คนสร้างชาติ เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติทางการเมือง การปกครองตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเพื่อเสริมสร้างความรัก สามัคคี ของหมู่คณะ โดยการแข่งขันจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 – 29 ธันวาคม 2560 ได้รับความร่วมมือจากทั้งภาครัฐและเอกชน
       เรวดี..ภาพ /ข่าว
 
     
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน