Information
ประชุม ก.ต.ป.น. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
       วันที่ 26 ธันวาคม 2560 นายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผอ.สพม.14 เป็นประธานการประชุม ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ซึ่งเป็นการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการชุดใหม่ โดยมีวาระการประชุม เรื่อง ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 รายงานผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2559 แผนการนิเทศ ติดตามเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปี 2561 แผนการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการ 4 ร 1 ย ข้อมูลสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการพิเศษของ
       เรวดี..ภาพ /ข่าว
 
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน