Information
สพม.14 ประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา จุดที่ 3
       วันที่ 18 ธันวาคม 2560 สพม.14 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 จุดที่ 3 ณ โรงแรมไอเฟล จังหวัดระนอง โดยนายประพ้ฒน์ รัตนอรุณ ผอ.สพม.14 เป็นประธานเปิดการประชุมและมอบนโยบายแก่ผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งประกอบด้วย รองผอ.สพม 14 ผู้อำนวยการกลุ่ม /หน่วย ผู้บริหารสถานศึกษา ครูรับผิดชอบด้านนโยบายและแผน และประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดระนอง เพื่อรับทราบข้อมูล บริบท สภาพปัญหา ความต้องการของสถานศึกษา นำไปสู่การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีงบประมาณ 2561-2564 และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อเป็นกรอบแนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ สพม.14 ต่อไป
       เรวดี..ภาพ /ข่าว
 
     
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน