Information
สพม.14 ระดมความคิดวิเคราะห์ สภาพปัญหา จุดเด่น วางแผนพัฒนาการศึกษา
       วันที่ 13 ธันวาคม 2560 นายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการแผนพัฒนาการศึกษา สพม.14 จุดที่ 1 ณ โรงแรมภูงา อำเภอเมือง จังหวัดพังงา เพื่อระดมความคิดเห็น วิเคราะห์สภาพจุดเด่น จุดด้อย บริบทของสถานศึกษา และเขตพื้นที่การศึกษา นำไปสู่การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4 ปี (2561-2564) และแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 และเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ตรงกับบริบท สภาพปัญหาและความต้องการ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผอำนวยการ/ผู้รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ผู้อำนวยการกลุ่ม /หน่วย ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้รับผิดชอบงานนโยบายและแผน และประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งสิ้น 55 คน
       เรวดี..ภาพ /ข่าว
 
     
     
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน