Information
สพม.14 รับชมรายการพุธเช้า...ข่าว สพฐ. ประจำวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560
       วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล นายศวิษฐ์ ศรีสง รองผอ.สพม.14 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมรับชมรายกา “พุธเช้า..ข่าว สพฐ.” ประจำวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ผ่านทางระบบทางไกล (VDO Conference ) เพื่อให้ทุกคนรับรู้และเข้าใจในการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน โดยมีนายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานการประชุม ฝากเรื่องของ

1. ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

2. เลขาธิการ กพฐ.พบเพื่อนครู

3. การพัฒนาการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

4. การเพิ่มความเข้มข้นของหลักสูตร CPR

5. โครงการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ระดับภูมิภาค (Boot Camp)

6. ผลการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก ระดับมัธยมศึกษา

7. การพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน "สานพลังประชารัฐ" (CONNECT ED)

       เรวดี..ภาพ /ข่าว
 
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน