Information
สพม.14 รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
       วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 นายศวิษฐ์ ศรีสง นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผอ.สพม.14 พร้อมด้วยบุคลากร สพม.14 ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (ITA Online) โดยมีนายชวลิต โพธิ์นคร ประธานคณะกรรมการประเมิน ผู้แทน ปปช.ประจำจังหวัดพังงา กรรมการ นายวสันต์ สุทธาวาส เลขานุการ นายคชกรณ์ บัวคำ ฝ่ายไอที ณ ห้องประชุมเขางุ้ม สพม.14 ซึ่งในการประเมินครั้งนี้มีการประเมิน 3 เครื่องมือ ได้แก่ ประเมินแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (EBIT) ประเมินแบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ซึ่งผู้รับการประเมินประกอบด้วยข้าราชการและลูกจ้าง สพม.14 และประเมินแบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ผู้รับการประเมินประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู จากโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน สตรีพังงา และทับปุดวิทยา ณ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
       เรวดี..ภาพ /ข่าว
 
     
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน