Information
สพม.14 ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง”
       วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ที่ศูนย์ศึกษาวิจัยศิลปกรรมวัฒนธรรมและประเพณีแห่งอันดามันจังหวัดพังงา นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผอ.สพม.14 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องใน "วัน พระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2560 โดยนายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ประธานในพิธี เพื่อแสดงความจงรักภักดี ชื่นชมในพระบารมี ที่ทรงทุ่มเทให้กับการประดิษฐ์คิดค้นวิจัย เพื่อแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากของประชาชนที่ประสบภัยแล้งซ้ำซาก รวมทั้งปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรน้ำของประเทศโดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2545 เห็นชอบให้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ในฐานะที่ทรงเป็น "พระบิดาแห่งฝนหลวง” และกำหนดให้วันที่ 14 พฤศจิกายนของทุกปี เป็น "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” เพื่อจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ของชาติไทย
       เรวดี..ภาพ /ข่าว
 
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน