Information
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพม.14 ครั้งที่ 4 /2560
       วันที่ 25 กันยายน 2560 นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพม.14 ครั้งที่ 4 / 2560 เพื่อแจ้งนโยบาย ข้อมูล ข่าวสาร ความเคลื่อนไหวทางด้านการศึกษา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมทั้งแจ้งข้อมูล แนวปฏิบัติ การติดตามการดำเนินงานของแต่ละกลุ่มงาน ของสพม.14 โดยก่อนการประชุมมีการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 กับผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 27 โรงเรียน ตามบันทึกข้อตกลง “ สพฐ. ใสสะอาด ปราศจากคอรัปชั่น” ทุกรูปแบบ และมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตลอดจนร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยมีเจตนารมณ์ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการเสริมสร้างทัศนคติ ค่านิยม ความซื่อสัตย์ แก่ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา สร้างเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริตในกลุ่มผู้บริหาร ครู บุคลากร ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 27 โรงเรียน ผ ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม รวม 35 คน ณ โรงแรมทินิดี จังหวัดระนอง
       เรวดี..ภาพ /ข่าว
 
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด