Information
สพม.14 จัดอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล “ป้องกันการทุจริต”
       วันที่ 14 มิถุนายน 2560 นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 เป็นประธาน เปิดการอบรมการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล "ป้องกันการทุจริต" เขตสุจริต และโรงเรียนสุจริต โดยมีนาย ศวิษฐ์ ศรีสง รองผอ.สพม.14เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้บุคลากร สพม.14 และสถานศึกษาได้รับทราบและเข้าใจ บทบาทของตนเอง ตามแนวทางการดำเนินงานเขตพื้นที่สุจริตและสถานศึกษาสุจริต สามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานไปสู่เป้าหมาย มีผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากร สพม.14 จำนวนทั้งสิ้น 100 คน ่ ทั้งนี้ ได้รับเกียรติวิทยากร นายอุทิศ บัวศรี ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ทีโรงแรมบริษาบีช รีสอร์ท เขาหลัก อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา
       เรวดี..ภาพ /ข่าว
 
     
     
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน