Information
ตรวจเยี่ยมการแข่งขันทักษะวิชาการศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตจังหวัดพังงา
       วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผอ.สพม.14 พร้อมด้วยบุคลากร สพม.14 ตรวจเยี่ยมการแข่งขันทักษะวิชาการ ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่จังหวัดพังงา ณ โรงเรียนสตรีพังงา และโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน จังหวัดพังงา สำหรับการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ของ สพม.14 แบ่งการแข่งขันเป็น 3 จังหวัด คือ พังงา ภูเก็ต ระนอง โดยจังหวัดพังงาจัดการแข่งขันวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2560 จังหวัดภูเก็ตและจังหวัดระนองจัดการแข่งขันวันที่ 10 -11 พฤศจิกายน 2560 เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่งศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ระหว่างวันที่ 19 – 21 ธันวาคม 2560 ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีต่อไป
       เรวดี..ภาพ /ข่าว
 
     
     
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน