Information
สพม.14 พัฒนาการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ไม่ได้สอบ O-NET
       วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผอ.สพม.14 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาด้านการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ไม่ได้ทำการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขึ้นพื้นฐาน ( O-NET) ณ โรงแรมเดอะลีฟแอนเดอะแซนด์ เขาหลัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา โดยมีนายถาวร เวชจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ในการจัดอบรมพัฒนาในครั้งนี้ว่า เพื่อสร้างความตระหนักให้เห็นความ สำคัญของการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาครูผู้สอนด้านการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคปฏิบัติ (Performance Assessment)ใน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ไม่ได้ทำการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน ( O-NET) โดยการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2560 มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 140 คน ประกอบด้วยผู้แทนครูจาก 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ สังคมศึกษาฯ ศิลปะ สุขศึกษาและพลศึกษา การงานอาชีพและเทคโนโลยี และรองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ จาก 27 โรงเรียน ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.ชนาธิป ทุ้ยแป รองผู้อำนวยการสำนักทดสอบ เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม
       เรวดี..ภาพ /ข่าว
 
     
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน