Information
สพม.14 บรรจุและแต่งตั้งครูผู้ช่วย 13 อัตรา
       วันที่ 24 ตุลาคม 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 เรียกบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 13 อัตรา ประกอบด้วย วิชาเอก ภาษาไทย 4 อัตรา คหกรรมศาสตร์ 1 อัตรา พลศึกษา 1 อัตรา สังคมศึกษา 1 อัตรา ศิลปศึกษา 1 อัตรา ภาษาอังกฤษ 4 อัตรา คอมพิวเตอร์ 1 อัตรา โดยนายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 ให้การปฐมนิเทศแก่ครูที่บรรจุใหม่ โดยได้กล่าวแนะนำ สพม.14 บทบาทภารกิจ การบังคับบัญชา สิทธิประโยชน์ สวัสดิการของข้าราชการ และกล่าวเน้นย้ำให้ครูศึกษาระเบียบ ข้อกฎหมายต่างๆ การปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู การปฏิบัติหน้าที่ครูต้องใช้ความพยายายาม อดทน และมีความมุ่งมั่น เพื่อปฏิบัติงานให้สำเร็จลุล่วง รวมทั้งการใช้ชีวิตในสังคมของข้าราชการครู ต้องมีสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานและอยู่ได้อย่างมีความสุข
       เรวดี..ภาพ /ข่าว
 
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน