Information
พัฒนาศึกษาภาพบุคลากร สพม.14 (ศึกษาดูงาน สพม.13 และ ลังกาวี ประเทศมาเลเซีย)
       สพม.14 จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สพม.14 ระหว่างวันที่ 15 - 17 ตุลาคม 2560 โดยศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ ังหวัดพัทลุง จังหวัดสตูล ลังกาวี ประเทศมาเลเซีย และ ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ สพม.13 (ตรัง กระบี) มีข้าราชการ ลูกจ้างในสังกัด เข้าร่วมโครงการ จำนวน 39 คน นำโดยนาย ธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 เพื่อเสริมสร้างความรู้ ประสบการณ์ใหม่ๆ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงาน เสริมสร้างความรัก สามัคคี นำไปสู่การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในหน้าที่ โดยในวันที่ 17 ตุลาคม 2560 เข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ สพม.13 จังหวัดตรัง มีว่าที่ร้อยตรี นภดล รักษ์แก้ว รองผอ.สพม.13 พร้อมด้วยบุคลากร ให้การต้อนรับ
       เรวดี..ภาพ /ข่าว
 
     
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน