Information
อบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
       วันที่ 11 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 เป็นประธานเปิด การอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 โดยมีนางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผอ.สพม.14 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ที่โรงแรมเอราวัณ รีสอร์ท อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 จัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 และข้าราชการครูที่ปฏิบัติงานด้านการพัสดุของสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบและแนวปฏิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ และเป็นการสร้างความมั่นใจในการปฏิบัติงาน ของบุคลากรทางการศึกษา ที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุในโรงเรียน และในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุเป้าหมายขององค์กรมีคุณภาพตามมาตรฐาน การจัดอบรมในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมอบรม ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ และผู้เกี่ยวข้อง ที่ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 และสถานศึกษา รวมทั้งสิ้น 107 คน
       เรวดี..ภาพ /ข่าว
 
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน