Information
สพม.14 ขับเคลื่อนนโยบายจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 61
       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 5-6 ตุลาคม 2560 ณ โรงแรมพีพี เนเจอรัล รีสอร์ท เกาะพีพี จังหวัดกระบี่        วันที่ 5 ตุลาคม 2560 นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 และบรรยายพิเศษ เรื่องการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ปีงบประมาณ 2561 โดยในการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อขับเคลื่อนการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ให้เป็นไปตามความต้องการของผู้เกี่ยวข้อง เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการงบประมาณ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยยึดหลักการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม มีเป้าหมายในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและพัฒนาผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาทุกระดับ สนองยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ นโยบายกระทรวงศึกษาธิการและนโยบาย สพฐ. โดยมีกิจกรรมสรุปรายงานผลโครงการปีที่ผ่านมา แบ่งกลุ่มตามสหวิทยาเขต ระดมความคิดเห็น เกี่ยวกับความต้องการของแต่ละสหวิทยาเขต ข้อเสนอแนะในการจัดการศึกษาของ สพม.14 แนวคิดในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ การพิจารณาและวิพากษ์ โครงการที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ 2561 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริการการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากร สพม.14 รวม 54 คน
       เรวดี..ภาพ /ข่าว
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน