Information
อบรมเชิงปฏิบัติการนำเทคนิคคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต)
       วันที่ 2 ตุลาคม 2560 นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลการนำเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) ไปใช้ในสถานศึกษาในสังกัด และบรรยายพิเศษ โดยมีนายศวิษฐ์ ศรีสง รองผอ.สพม.14 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ว่า การจัดอบรมในครั้งนี้ เป็นการขยายผลของวิทยากรแกนนำในการขับเคลื่อนเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย ตามนโยบายของ สพฐ.และกระทรวงศึกษาธิการ ให้กับครูที่สอนคณิตศาสตร์จากโรงเรียนในสังกัดทุกโรง จำนวน 60 คน เพื่อให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) มีทักษะในการบวก ลบ คูณ หารด้วยเทคนิคคิดเลขเร็วแบบอินเดีย และสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนและการจัดการเรียนรู้ของครู โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 -3 ตุลาคม 2560 มีคณะครูแกนนำจากโรงเรียนทับปุดวิทยาเป็นวิทยากร ให้ความรู้และขยายผลการอบรม ณ โรงแรมภูงา อำเภอเมือง จังหวัดพังงา
       เรวดี..ภาพ /ข่าว
 
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน