Information
ประชุมข้าราชการและลูกจ้าง สพม.14
       วันที่ 27 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. ที่โรงแรมภูงา จังหวัดพังงา นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 เป็นประธานประชุมข้าราชการและลูกจ้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 เพื่อมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงาน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แจ้งข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรม การดำเนินงาน โดยมีประเด็นการประชุม เกี่ยวกับเรื่องกรอบอัตรากำลังของบุคลากร 38 ค (2) การจ้างลูกจ้างชั่วคราวของ สพม.14 ระเบียบเกี่ยวการเงิน การอนุมัติไปราชการ การดำเนินงานร้านสวัสดิการ สพม.14 การปรับปรุงสำนักงาน และการแจ้งภารกิจงานของแต่ละกลุ่ม ที่จะต้องดำเนินการ เพื่อให้ทุกคนได้รับทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
       เรวดี..ภาพ /ข่าว
 
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน