Information
สพม.14 จัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ ด้วย 10 Best Practice
       วันที่ 26 กันยายน 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 จัดกิจกรรมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วย 10 Best Practice และการนำเสนอผลงานครู ผู้บริหาร ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ที่โรงแรมทินิดี จังหวัดระนอง โดยได้รับเกียรติจากนายวิรัต รักษ์พันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานในพิธีเปิดและมอบโล่รางวัลแก่โรงเรียนที่มีผล O-NET คะแนนเฉลี่ยรวมสูงกว่าระดับประเทศ และนายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 กล่าวเป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ และการบริหารจัดการศึกษาให้กับโรงเรียนทุกโรงเรียน สนับสนุนผู้บริหาร ครูในการนำนโยบายสู่การปฏิบัติและการพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ส่งเสริมให้ครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องในสังกัด สพม.14 มีเวทีในการแสดงผลงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้เกิดการพัฒนาวิชาชีพและการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม ตลอดจนเพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานการจัดการเรียนรู้ที่ดี มีคุณภาพ มีคุณค่าทางวิชาการและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป โดยกิจกรรมในครั้งนี้ มีการจัดนิทรรศการของโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับต้นๆ ของ สพม.14 การนำเสนอผลการปฏิบัติที่ดีของครูและผู้บริหาร และการมอบโล่รางวัลให้กับครู และโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นในปีการศึกษา 2559 มีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ จากโรงเรียนในสังกัด จำนวน 400 คน
       เรวดี..ภาพ /ข่าว
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน