Information
ยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการและลูกจ้าง สพม.14
       เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 จัดงานยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการและลูกจ้างประจำในสังกัด ที่เกษียณอายุราชการ จำนวน 65 คน ภายใต้ชื่องาน “ร้อยความรัก ถักทอใจ สานสายใย มุทิตา” เพื่อประกาศเกียรติคุณงามความดีของข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำที่ได้รับราชการและอุทิศตนเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ทางการศึกษา เกิดคุณประโยชน์เหลือคณานับต่อวงการศึกษาของจังหวัดพังงา ภูเก็ต ระนอง และประเทศชาติ เป็นผู้อุทิศตน รวมถึงอยู่เบื้องหลังความสำเร็จและความก้าวหน้าของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ตลอดระยะเวลายาวนาน ด้วยการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ เปี่ยมด้วยคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้สมควรได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติและถือเป็นแบบอย่างแก่อนุชนรุ่นหลัง โดยในพิธีเปิดมีนายวิรัต รักษ์พันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานและมอบเกียรติบัตรพร้อมที่ระลึกแก่ ผู้เกษียณอายุราชการ นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน ที่โรงแรม ทินิดี จังหวัดระนอง
       เรวดี..ภาพ /ข่าว
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน