Information
กีฬาสานสัมพันธ์ สพม.14 ประจำปี 2560
       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 จัดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งทางร่างกายและจิตใจ ด้วยกีฬาสานสัมพันธ์ สพม.14 ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี หมุนเวียนทุกจังหวัดในสังกัด สำหรับใน ปี 2560 นี้ จังหวัดระนองเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน โดยในวันที่ 24 กันยายน 2560 มีการจัดกิจกรรมเลี้ยงต้อนรับนักกีฬา จับฉลากแบ่งทีม และมอบธงให้กับเจ้าภาพในปีต่อไป ที่ร้านอาหารเคียงเลซีฟู๊ด และวันที่ 25 กันยายน 2560 จัดแข่งขันกีฬาที่โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร โดยนายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 เป็นประธานในพิธีเปิด และนายพรเทพ แป้นเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ประธานสหวิทยาเขตรัตนรังสรรค์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความสามัคคี และความร่วมมือของบุคลากรในสังกัด ส่งเสริมให้มีสุขภาพกายที่แข็งแรงสุขภาพจิตดี รู้จักการให้อภัย เสียสละ ในการแข่งขันแบ่งเป็น 4 ทีม ตามสหวิทยาเขต ได้แก่ ทีมสหวิทยาเขตพิงกัน ทีมสหวิทยาเขตสิมิลัน จังหวัดพังงา ทีมสหวิทยาเขตเทพกระษัตรี จังหวัดภูเก็ต และทีมสหวิทยาเขตรัตนรังสรรค์ จังหวัดระนอง มีประเภทกีฬาที่ทำการแข่งขันประกอบด้วย บาสเก็ตบอล วอลเลย์บอล แชร์บอล และเปตอง
       เรวดี..ภาพ /ข่าว
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน