Information
สพม.14 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
       วันที่ 15 กันยายน 2560 ที่กระทะทองรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดพังงา นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา และบรรยายพิเศษแก่ผู้เข้ารับการอบรม โดยมีนางสาวสุปรียา ไข่มุกข์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ว่า การเสริมสร้างให้บุคลากรในสังกัดมีจิตสำนึก ค่านิยมและวัฒนธรรมเรื่องความสื่อสัตย์ สุจริตมุ่งมั่นทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง ส่งผลให้สถานศึกษาปลอดการทุจริต ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสัมฤทธิ์ผลและเป็นรูปธรรม จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น เพื่อ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้บุคลากรในสังกัดมี่จิตสำนึก ค่านิยมและวัฒนธรรมในเรื่องความซื่อสัตย์ และเสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของข้าราชการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยการอบรมครั้งนี้ กำหนดอบรม 2 วัน วันที่ 15-16 กันยายน 2560 มีผู้เข้าอบรมจากโรงเรียนในสังกัด ทั้งสิ้น 75 คน
       เรวดี..ภาพ /ข่าว
 
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน