Information
งานวัฒนธรรม โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา“สืบสานอัตลักษณ์ ถักทอภูมิปัญญา ถ่ายทอดวิถีภูมิ”
       วันที่ 14 กันยายน 2560 นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 เป็นประธานเปิดงาน “สืบสาน อัตลักษณ์ ถักทอภูมิปัญญา ถ่ายทอดวิถีภูมิ” โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา โดยมีนายมนตรี ยกเชื้อ ผู้อำนวยการโรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ นายมนตรีฯ กล่าวว่า ปัจจุบันโรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา เป็นที่ตั้งศูนย์ของวัฒนธรรมอำเภอท้ายเหมือง ซึ่งมีบทบาทในการดูแลและเสริมสร้างกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง และในปีนี้โรงเรียนได้กำหนดจัดงาน “สืบสานอัตลักษณ์ ถักทอภูมิปัญญา ถ่ายทอดวิถีภูมิ”ขึ้น เพื่อ เสริมสร้างจิตสำนึกที่ดีให้แก่เด็กเยาวชน ในการอนุรักษ์ ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองและชุมชน โดยการจัดงานครั้งนี้มีกิจกรรม ได้แก่ การสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่น การประกวดอาหารพื้นบ้าน คาว-หวาน การแต่งกายพื้นบ้าน การวาดภาพ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง การประกวดมารยาทไทย และประเพณี วัฒนธรรมชุมชนท้ายเหมือง การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน เช่น ปืนเสาน้ำมัน มวยทะเล พายเรือยาง กีฬาชนไก่ และปลากัด ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานราชการ องค์กรท้องถิ่นและเอกชน หลังจากพิธีเปิดประธานได้เยี่ยมชมนิทรรศการผลงาน การสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่น การประกวดการทำอาหาร และการแข่งขันประกวดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นขวัญ กำลังแก่นักเรียน
       เรวดี..ภาพ /ข่าว
 
     
     
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน