Information
โครงการการเยี่ยมบ้านนักเรียน สพม.14
       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 นำโดยนางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล นายศวิษฐ์ ศรีสง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 และนางนิรมล วัชรานันทกุล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมกับร่วมกับผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนในสังกัด และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.14 ได้ร่วมกันลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนในสังกัดจังหวัดพังงา ภูเก็ต และระนอง ที่ประสบปัญหาด้านต่างๆ จำนวน 27 คน ระหว่างวันที่ 28 – 31 สิงหาคม 2560 และวันที่ 4 กันยายน 2560 เพื่อดูสภาพความเป็นอยู่ สภาพปัญหาด้านต่างๆ โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ได้นำเครื่องอุปโภคบริโภค มอบให้กับเด็กและครอบครัวเพื่อให้การช่วยเหลือในเบื้องต้น และสำหรับกรณีที่เด็กต้องได้รับความช่วยเหลือเป็นพิเศษ จะประสานส่งต่อขอความช่วยเหลือไปยังหน่วยงานต่างๆ เช่น สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด สำนักงานเหล่ากาชาด ฯลฯ เพื่อให้การช่วยเหลือต่อไป
       ธีระชล ..ภาพ /ข่าว
 
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน