Information
สหวิทยาเขตพิงกัน สพม.14 ขับเคลื่อนพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการ PLC
       วันที่ 4 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. ที่โรงแรมภูงา อำเภอเมือง จังหวัดพังงา นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 เป็นประธานและบรรยายพิเศษในการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการ PLC เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยมีนายกำจร อุทยวัจนพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา สหวิทยาเขตพิงกัน เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้น 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมในครั้งนี้เป็นกิจกรรมที่ 1 อบรมปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ ม.3 และม.6 วันที่ 4-5 กันยายน 2560 และกิจกรรมนำเสนอผลการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการ PLC จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 -16 กันยายน 2560 สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อให้ครูผู้สอนรายวิชากลุ่มสาระหลักชั้น ม.3 และม.6 ของสหวิทยาเขตพิงกัน จำนวน 7 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 84 คน ที่เข้ารับการอบรมมีทักษะในการคิดวิเคราะห์หลักสูตร มาตรฐานตัวชีวัด ข้อสอบ ผลทดสอบระดับชาติ มีทักษะในการวัดและประเมินผล การออกข้อสอบให้หลากหลาย ไปในแนวเดียวกับข้อสอบระดับชาติ และใช้กระบวนการ PLC ร่วมพัฒนาการยกระดับผลสัมฤทธิ์ไปพร้อมๆกัน โดยมี นายวัชรศักดิ์ สงค์ปาน ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองถลาง นายถาวร เวชจันทร์ ศึกษานิเทศก์ สพม.14 นางสาวพรทิพย์ โกศลศักดิ์สกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนทับปุดวิทยา เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรมในครั้งนี้
       เรวดี..ภาพ /ข่าว
 
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน