Information
พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ครูผู้ช่วย สพม.14
       วันที่ 29 สิงหาคม 2560 นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานข้าราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สพม.14 และบรรยายพิเศษ ณ ห้องประชุมปันหยี โรงแรมภูงา อำเภอเมือง จังหวัดพังงา โดยมีนางสาวสุปรียา ไข่มุกข์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ สำหรับการอบรมพัฒนาในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 – 30 สิงหาคม 2560 เพื่อพัฒนาครูผู้ช่วยให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน เกิดทักษะ การปฏิบัติงานต่อวิชาชีพครู สร้างเครือข่ายร่วมกันในการประสานงานในหน้าที่ สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนต่อผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น จำนวน 98 คน จาก 3 จังหวัด คือ พังงา ภูเก็ตและระนอง มีผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม โดยมีเนื้อหาการอบรม ได้แก่ การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยใช้กระบวนการ PLC มาตรฐานวิชาชีพครู คุณธรรม จริยธรรมวิชาชีพครู วินัยและการรักษาวินัยข้าราชการครู และในวันที่ 30 สิงหาคม 2560 นายศวิษฐ์ ศรีสง รองผอ.สพม.14 ได้มอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรม พร้อมทั้งเป็นประธานปิดการอบรมพัฒนาครูผู้ช่วยในครั้งนี้
       เรวดี..ภาพ /ข่าว
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด