Information
ขับเคลื่อนการพัฒนาการเรียนการสอน โดยใช้กระบวนการ PLC
       วันที่ 25 สิงหาคม 2560 นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาการเรียนการสอน โดยใช้กระบวนการ PLC (Professional Learning Community) ของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายสหวิทยาเขตเทพกษัตรีย์ จำนวน 2 โรงเรียน คือ โรงเรียน เชิงทะเลวิทยาคม (จุติ-ก้องอนุสรณ์) และโรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์ โดยมีนายสมภพ คมกล้า รองผู้อำนวยการโรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ สำหรับการประชุมจัดขึ้น วันที่ 25-26 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมโบ้ทลากูน จังหวัดภูเก็ต เพื่อพัฒนาการจัดกาเรียนการสอนของครูโดยใช้กระบวนการ PLC (Professional Learning Community) สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างครูผู้สอน และสร้างความตระหนักร่วมกันในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างยั่งยืน มีครูเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 48 คน โดยมี ดร.วัชรศักดิ์ สงค์ปาน ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองถลาง และนายถาวร เวชจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม
       เรวดี..ภาพ /ข่าว
 
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด