Information
พัฒนาครูผู้ช่วย สู่ครูมืออาชีพ
       วันที่ 18 สิงหาคม 2560 นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้ช่วย สู่ครูมืออาชีพ และบรรยายพิเศษ แก่ครูผู้ช่วย พนักงานราชการ และลูกจ้าง โรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดระนอง จำนวน 35 คน ณ เขาสก เรนฟอเรสรีสอร์ท จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนางสาวพรรัตน์ เอกพันธ์พงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ สำหรับการอบรม จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 -20 สิงหาคม 2560 เพื่อเสริมสร้างศักยภาพเชิงการจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานของข้าราชการครูผู้ช่วย และพนักงานราชการ ให้สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของสถานศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และองค์ความรู้ในการเรียนการสอนของผู้ที่รับการพัฒนาให้เป็นผู้มีสมรรถนะสูงในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมืออาชีพ เสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู ตลอดจนสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เข้ารับการพัฒนา อันจะนำไปสู่การสร้างเครือข่าย ต่อไป
       เรวดี..ภาพ /ข่าว
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด