Information
โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยามอบทุนการศึกษานักเรียน ปี 2560
       วันที่ 11 สิงหาคม 2560 นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2560 โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา โดยมีนายพรศักดิ์ จินดาพล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ตั้งใจเรียน ประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ สร้างโอกาสทางการศึกษาให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียม ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ปกครอง ในเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆ ของนักเรียน และส่งเสริมนักเรียนที่เรียนดีได้พัฒนาตนเองเต็มศักยภาพ โดยการระดมทุนการศึกษาทั้งจากภาครัฐและเอกชน มีนักเรียนได้รับทุนในครั้งนี้ จำนวนทั้งสิ้น 212 คน เป็นเงิน 306,100บาท
       เรวดี..ภาพ /ข่าว
 
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด