Information
พัฒนาแกนนำสภานักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดภูเก็ต
       วันที่ 10 สิงหาคม 2560 นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผอ.สพม.14 เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักเรียนแกนนำสภานักเรียน ในการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานักเรียนแกนนำสภานักเรียน ด้านภาวะผู้นำและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดภูเก็ต สำหรับการอบรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 – 11 สิงหาคม 2560 ณ โรงเรียนเมืองถลาง อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยมีนายโกศล ใสขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ในฐานะประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิด และนายวัชรศักดิ์ สงค์ปานกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อปลูกฝังเยาวชนให้มีคุณธรรม ระเบียบวินัย ความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข พัฒนาศักยภาพการเป็นผู้นำที่ดี รู้จักคิด มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าแสดงออก โดยมีสภานักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา จังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมอบรม จำนวน 105 คน
       เรวดี..ภาพ /ข่าว
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด