Information
วันภาษาไทยแห่งชาติบูรณาการอาเซียนเดย์
       วันที่ 9 สิงหาคม 2560 นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 เป็นประธานเปิดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ บูรณาการอาเซียนเดย์ โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม ( จุติ – ก้องอนุสรณ์) โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ครู นักเรียน และบุคลากรได้รู้จักการอนุรักษ์ เชิดชูคุณค่าของภาษาไทยในฐานะที่เป็นมรดกและวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติ เพื่อฝึกฝนทักษะทางภาษา พัฒนาการอ่าน การเขียน การฟัง การดู การพูดทั้งภาษาไทยและภาษาอาเซียน ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดงออกถึงความสามารถและเผยแพร่ผลงานของครูและนักเรียน เป็นการบูรณาการการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระรวมทั้งนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงร่วมในการจัดกิจกรรม กิจกรรมที่จัดมีนิทรรศการผลงาน ซุ้มวรรณคดี ซุ้มสาธิตการทำขนมไทยในวรรณคดี การแสดงบนเวทีและศิลปะวัฒนาธรรมไทย และมีการมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ชนะการแข่งขันทักษะภาษาไทยด้วย โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดภูเก็ตร่วมในพิธีเปิด และเยี่ยมชมนิทรรศการของนักเรียน
       เรวดี..ภาพ /ข่าว
 
     
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด