Information
ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
       วันที่ 8 สิงหาคม 2560 นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 พร้อมด้วยนายชาญ ตัณติธรรมถาวร ศึกษาธิการภาค 7 นายสมรักษ์ ถวาย ศึกษาธิการจังหวัดพังงา หัวหน้าส่วนราชการกระทรวงศึกษาธิการ และข้าราชการ ร่วมต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นำโดยนายบัณฑิต ศรีพุทธางกูล หัวหน้าคณะผู้ตรวจ ลงพื้นที่ตรวจราชการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ รอบ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จังหวัดพังงา เพื่อรับทราบผลความก้าวหน้า ความสำเร็จ ปัญหา /อุปสรรค์ และข้อเสนอแนะ/ ความต้องการ การดำเนินงานตามนโยบาย 15 นโยบาย ได้แก่ การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ อาชีวศึกษาเป็นเลิศ โครงการประชารัฐ การยกระดับทักษะภาษาอังกฤษ โรงเรียนคุณธรรม STEM Education การยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-net โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ การพัฒนาครู การพัฒนาโรงเรียน ICU โครงการเศรษฐกิจพอเพียง การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม การป้องกันและลดอุบัติเหตุท้องถนน และการประสานขับเคลื่อนนโยบายระดับพื้นที่ (กศจ.)
โดยการนำเสนอผลการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงานตามนโยบายที่เกี่ยวข้อง และคณะผู้ตรวจราชการให้ข้อเสนอแนะ แนวคิดโดยเน้นย้ำเรื่องการพัฒนาเด็กให้รู้จักคิดวิเคราะห์การพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ การลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ และการบูรณาการในการเรียนการสอน ณ ห้องประชุมเขาทอย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14

       เรวดี..ภาพ /ข่าว
 
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด