Information
ประชุมขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ (สพฐ.สัญจร)
       วันที่ 7 สิงหาคม 2560 นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 พร้อมด้วย รองผอ.สพม.14 และผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด จาก 3 จังหวัด เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ (สพฐ.สัญจร) จุดที่ 4 ภาคใต้ (จ.สงขลา) ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช อ.เมือง จ.สงขลาโดยมีพลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วย ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิด นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดประชุมสัญจรครั้งนี้ ต้องการสร้างการรับรู้และความเข้าใจนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และของ สพฐ. และเพื่อต้องการให้ผู้เข้ารับการประชุมสามารถขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และของ สพฐ. ไปสู่การปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพต่อไป มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 681 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูงของ สพฐ. ผอ.สพท. รอง ผอ.สพท. ผู้อำนวยการโรงเรียน ในภาคใต้
พลเอกสุรเชษฐ์ กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมเพื่อรับทราบร่วมกันถึงแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และของ สพฐ. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ รับรู้รับทราบข้อมูลข่าวสารและนโยบายที่ถูกต้อง เพื่อไปสู่การปฏิบัติทั้งในระดับเขตพื้นที่และสถานศึกษา ในการจัดทำแผนและขั้นตอนการนำนโยบายสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนในระดับปฏิบัติตาอไป และการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาในภาพรวม หัวใจสำคัญก็คือ คุณภาพของผู้เรียนและนายบุญรักษ์ ยอดเพชร รองเลขาธิการ กพฐ. ได้ชี้แจงแนวทางการติดตามผลการรับรู้และความเข้าใจในการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติสำหรับนโยบายที่เป็นจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ มี 13 ข้อ ได้แก่ 1.การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา จชต. 2.โครงการโรงเรียนประชารัฐ 3.การยกระดับทักษะภาษาอังกฤษ 4.โรงเรียนคุณธรรม 5.STEM Education 6.การยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-Net 7.โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 8.การพัฒนาครูแรวใหม่ 9.การพัฒนาครูแนวใหม่ 10.โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 11.การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 12.การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม และ 13.การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนน
       เรวดี..ภาพ /ข่าว
 
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด