Information
ขับเคลื่อนการพัฒนาการเรียนการสอนด้วยกระบวนการเรียนสอนด้วยกระบวนการ PLC
       วันที่ 4 สิงหาคม 2560 นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการ PLC ( Professional Learning Community ) ณ โรงแรมเอราวัณ อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา โดยมีนายพรศักดิ์ จินดาพล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยาเป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ สำหรับการประชุมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-5 สิงหาคม 2560 เพื่อพัฒนาครูให้มีความรู้ และมีทักษะการใช้กระบวนการ PLC ในการพัฒนาการเรียนการสอบ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัด อำเภอตะกั่วทุ่ง จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนคลองเคียนรัฐราษฎร์รังสรรค์ ตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคม และทุ่งโพธิ์วิทยา รวมทั้งสิ้น จำนวน 70 คน มีนายวัชรศักดิ์ สงค์ปาน ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองถลาง เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม มีผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนที่เข้าร่วมอบรมทั้งสามโรงร่วมในพิธีเปิด
       เรวดี..ภาพ /ข่าว
 
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด