Information
สพม.14 รับการประเมินผลการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเชิงประจักษ์
       วันที่ 2 สิงหาคม 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 รับการประเมินผลการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเชิงประจักษ์จากคณะกรรมการ ซึ่งนำโดยนายสุรศักดิ์ ศรีสว่างรัตน์ ประธานกรรมการและคณะ โดยมีนายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 ข้าราชการ ลูกจ้าง สพม.14 พร้อมด้วยผู้แทนเครือข่ายสถานศึกษาและเครือข่ายจากหน่วยงานภายนอกร่วมให้การต้อนรับ และให้ข้อมูลในการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ สพม.14 ณ ห้องประชุมเขาทอย สพม.14 สำหรับการประเมิน ในครั้งนี้ เป็นการลงพื้นที่ประเมินเชิงประจักษ์ ดูการดำเนินงานจากสภาพจริง หลังจากผ่านเกณฑ์การคัดเลือกจากการส่งผลงานแล้ว เพื่อพิจารณาคัดเลือกรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจำปี 2560 โดยส่งให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาคัดเลือกต่อไป
       เรวดี..ภาพ /ข่าว
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด