Information
สพม.14 อบรมครูแกนนำการสอนภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค (Boot Camp) รุ่นที่9
       วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาครูแกนนำการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp) รุ่นที่ 9 ณ ศูนย์พัฒนา การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp) โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรี-นครินทร์ ภูเก็ต โดยมีนายมนตรี พรผล ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ การอบรมครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 14 สิงหาคม 2560 มีกลุ่มเป้าหมายครูระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาจากโรงเรียนในเขตภาคใต้ตอนล่าง 10 จังหวัด รวมทั้งสิ้น 75 คน เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (Communicative Approach) เพิ่มขีดความสามารถด้านการจัดการเรียนการสอนภาษา (Methodological practice) ตลอดจนเพื่อยกระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ ( English proficiency) แก่คณะครูสอนภาษาอังกฤษทั่วประเทศ โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยาการชาวต่างชาติจากสถาบันบริติชเคาน์ซิล (British Council) และวิทยากรชาวไทยเป็นวิทยากรผู้ช่วยร่วมจัดกิจกรรม
       เรวดี..ภาพ /ข่าว
 
     
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด