Information
มูลนิธิชัยพัฒนาติดตามงานในโครงการตามพระราชดำริฯ โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม
       วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครูนักเรียนโรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม ร่วมต้อนรับ พลเอกเจษฎา ศรีสุภาพ ที่ปรึกษาพิเศษของมูลนิธิชัยพัฒนาและคณะติดตาม ลงพื้นที่ติดตามงานในโครงการตามพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2560 โดยมีพระภาวนา ธรรมาภิราม เจ้าอาวาสวัดสามัคคีธรรม อำเภอคุระบุรี ประธานกรรมการสถานศึกษา และนายเฉลิม จันทร์พงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนากล่าวต้อนรับ ในการนี้ โรงเรียนได้นำเสนอการดำเนินงานโครงการในพระราชดำริฯ ของโรงเรียน ต่อคณะติตาม ซึ่งมีทั้งหมด 4 งาน คือ งานการจัดการศึกษาหลักสูตรด้านอาชีพตามแนวพระราชดำริฯ ประกอบด้วย สาขาอาชีพการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาอาชีพเกษตรกรรม สาขาอาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และในปีการศึกษา 2560 ได้ปรับปรุงหลักสูตรอาชีพสู่หลักสูตร ทวิศึกษา งานการจัดการศึกษาห้องเรียนทางไกลแบบสองทาง ( Two Ways) เป็นโครงการความร่วมมือในการพัฒนาเสริมสร้างทักษะทางวิชาการให้แก่นักเรียนโรงเรียนในเขตพื้นที่ภาคใต้ ระหว่างมูลนิธิชัยพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ งานการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนร่วมกับสถาบันขงจื้อภูเก็ต และนักเรียนทุนพระราชทาน ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับเป็นนักเรียนทุนพระราชทานในโครงการความร่วมมือระหว่างมูลนิธิชัยพัฒนา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยการรับนักเรียนเข้าศึกษา ชั้นปริญญาตรี เพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากร แก้ปัญญาการขาดแคลนบุคลากรปฏิบัติงานในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารของจังหวัดพังงา หลังจากนั้น คณะติดตามได้เยี่ยมชมผลงานการดำเนินงานโครงการต่างๆของนักเรียน และเดินตรวจดูสภาพพื้นที่บริเวณรอบอาคารต่างๆของโรงเรียน เพื่อเป็นข้อมูลในการช่วยเหลือสนับสนุนต่อไป
       เรวดี..ภาพ /ข่าว
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด