Information
สพม.14 พัฒนาครูยกระดับคุณภาพผู้เรียน มุ่งผลสัมฤทธิ์ O-NET สูงขึ้น
       วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความสามารถในการยกระดับคุณภาพผู้เรียน เพื่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ( O-NET) โดยมีนายถาวร เวชจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ณ โรงแรมมุกดาราบีช รีสอร์ทแอนสปา อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา สำหรับการประชุมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 – 27 กรกฎาคม 2560 เพื่อพัฒนาครูให้สามารถการยกระดับคุณภาพของผู้เรียน โดยมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ( O-NET) ที่สูงขึ้น และพัฒนาครูให้มีความรู้ในการสร้างและตรวจข้อสอบอัตนัยในระดับโรงเรียน มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 140 คน ประกอบด้วย ตัวแทนครูจาก 5 กลุ่มสาระหลัก คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และภาษาต่างประเทศ จาก 27 โรงเรียน โดยมีครูแกนนำหลัก 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ได้รับการอบรมจากสำนักทดสอบ สพฐ.มาแล้วเป็นวิทยากรในการให้ความรู้และขยายผลแก่ครูในการประชุมครั้งนี้
       เรวดี..ภาพ /ข่าว
 
     
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด