Information
อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษาสหวิทยาเขตพิงกัน-สิมิลัน
       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 จัดฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดแก่โรงเรียนมัธยมศึกษาในสหวิทยาเขตพิงกันและสิมิลัน จังหวัดพังงา จำนวน 13 โรงเรียน มีลูกเสือ – เนตรนารีเข้ารับการอบรม จำนวน 104 คน ผู้บังคับบัญชาลูกเสือโรงเรียนละ 1 คน จำนวน 13 คน วิทยากร 20 คน รวมทั้งสิ้น 149 คน โดยการอบรมครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-22 กรกฎาคม 2560 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราววัดบางครั่ง อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา เพื่อให้ลูกเสือ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพิษภัยและโทษของยาเสพติด มีทักษะชีวิตในการป้องกันตนเองและผู้อื่นให้ห่างไกลจากยาเสพติด และให้ลูกเสือที่เข้ารับการอบรมเป็นแกนนำในการป้องกัน แก้ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา และชุมชน โดยมีนายมานิต เพียรทอง ปลัดจังหวัดพังงาให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผอ.สพม.14 กล่าวว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 จัดโครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษาขึ้น อันสืบเนื่องมาจากรัฐบาลมีเจตนารมณ์ และความตั้งใจที่จะลดปัญหายาเสพติดให้มากที่สุด และกำหนดให้ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาเฉพาะหน้าที่ต้องได้รับการป้องกันและแก้ไข ประกอบกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกำหนดให้กระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบในยุทธศาสตร์ที่ 1 : การป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด และบูรณาการร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วน เป้าหมายคือ สร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็กและเยาวชน เพื่อลดผู้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดรายใหม่ และกำหนดมาตรการ แนวทางการดำเนินงานสร้างภูมิคุ้มกันกลุ่มวัยรุ่น (อายุ 13- 19 ปี) ให้ดำเนินการโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษาระดับขยายโอกาสและระดับมัธยมศึกษาทุกแห่งทั่วประเทศ
       เรวดี..ภาพ /ข่าว
 
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด