Information
สพม.14 เสริมสร้างความรู้สิทธิประโยชน์ข้าราชการและลูกจ้างที่จะเกษียณอายุราชการ
       เมื่อวันที่ 20 กรกฏาคม 2560 นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 เป็นประธานการประชุม เชิงปฏิบัติการส่งเสริมประโยชน์และสวัสดิการเกื้อกูลของบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการครูและลูกจ้างประจำ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบำเหน็จ บำนาญ ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ต่างๆหลังเกษียณอายุราชการ แก่ผู้ที่จะเกษียณอายุราชการในปี 2560 จำนวน 65 คน พร้อมทั้งให้ยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญตามแบบการขอรับ ณ ห้องประชุม พิงกัน โรงแรมภูงาธานี อำเภอเมือง จังหวัดพังงา โดยมีวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย นายมานนท์ ลิ้มติ้น นักวิชาการคลังชำนาญการ และนางพรพิมพ์ จิรกวิน นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สำนักงานคลังจังหวัดพังงา และนางสาวจารุวรรร ผลแก้ว พนักงานราชการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพม.14 นายธัชชเวชฯ กล่าวว่า ในวันที่1ตุลาคม ของทุกปีจะต้องมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ต้องพ้นจากราชการเพราะครบเกษียณอายุตามกฏหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ซึ่งข้าราชการและลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการดังกล่าวจะต้องแสดงความประสงค์ในการเลือกขอรับบำเหน็จบำนาญ และนอกนั้นจำเป็นจะต้องเข้าใจและมีความรู้ในผลตอบแทนที่รัฐได้จ่ายให้ รวมถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆอันพึงได้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 14 จึงจัดทำโครงการดังกล่าวขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบำเหน็จ บำนาญ ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ต่างๆหลังเกษียณอายุราชการ แก่ผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ ในปี 2560
       เรวดี..ภาพ /ข่าว
 
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด