Information
การประเมินครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2561 สพม.14
       คณะกรรมการพิจารณคัดเลือกรางวัล “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 15 พ.ศ.2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 นำโดยนางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล นายศวิษฐ์ ศรีสง รองผอ.สพม.14 และคณะ ลงพื้นที่ติดตามสภาพความเป็นจริง โรงเรียนที่เสนอชื่อผู้ขอรับรางวัล ระหว่างวันที่ 17-19 กรกฎาคม 2560 เพื่อคัดเลือก”ครูดีในดวงใจ” ระดับเขตพื้นที่ฯ จำนวน 1 คน เสนอชื่อไปยัง สพฐ.เพื่อพิจารณาให้ได้รับครูดีในดวงใจระดับ สพฐ.ต่อไป โดยมีครูที่เสนอชื่อขอรับรางวัล จำนวน 9 ราย 5 โรงเรียน ดังนี้
1. โรงเรียนปากจั่นวิทยา ได้แก่ นางสาวนิตยา พรหมจิตร ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และนางประไพ คลองเงิน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
2. โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ได้แก่ นางสาวประภัสสร โอจันทร์ ระดับมัธยมศึกษาศึกษาตอนต้น
3. โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล” ได้แก่ นายอชิตพล พอใจ รัดบมัธยมศึกษาตอนต้น และนางสาวสุวรรณี มารถโอสถ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
4. โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ได้แก่ นางมลฤดี แพทย์ปฐม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและนางสาวจรรยงค์ ดวงจันทร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
5. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ได้แก่ นางสาวคณิษา สุขสวัสดิ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และนายธวัชชัย ทิพย์รงค์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ผลจากการพิจารณาของคณะกรรมการ คัดเลือกระดับดีเยี่ยม จำนวน 2 คน ได้แก่ นางสาวมลฤดี แพทย์ปฐม ครูโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ นายธวัชชัย ทิพย์รงค์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ภูเก็ต ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยพิจารณาให้ เสนอ นางสาวมลฤดี แพทย์ปฐม ไป สพฐ.เพื่อเข้ารับคัดเลือกระดับ สพฐ.ต่อไป
       เรวดี..ภาพ /ข่าว
 
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด