Information
สหวิทยาเขตเทพกระษัตรี จังหวัดภูเก็ต ใช้ PLC ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
       วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ( พังงา ภูเก็ต ระนอง) บรรยายพิเศษและมอบนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ สพม.14 แก่ครูโรงเรียนมัธยมศึกษา เครือข่ายสหวิทยาเขตเทพกระษัตรี จังหวัดภูเก็ต สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 จำนวน 7 โรงเรียน 600 กว่าคน ในการจัดประชุมโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้กระบวนการ PLC ( Professional Learning Community) “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” ณ ห้องประชุมโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยมีนาวาเอกบวร พรมแก้วงาม รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิด นายโกศล ใสขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ในฐานประธานเครือข่ายสหวิทยาเขต เทพกระษัตรี จังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้กระบวนการ PLC จัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักให้แก่ครู เรื่องชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ สร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้กระบวนการความร่วมมือของ เครือข่ายสหวิทยาเขต โดยได้กำหนดเป้าหมายให้สถานศึกษาทั้ง 7 โรงเรียน มีการพัฒนาผลการทดสอบ O-NET สูงขึ้น ตลอดทั้งยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนในภาพรวมของเครือข่ายสหวิทยาเขตเทพกระษัตรี จังหวัดภูเก็ต ในปีการศึกษา 2560
       เรวดี..ภาพ /ข่าว
 
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด