Information
อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด สหวิทยาเขตรัตนรังสรรค์
       วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผอ.สพม.14 เป็นประธานเปิดการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ของสหวิทยาเขตรัตนรังสรรค์ เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตของผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 3 ด้าน คือ ด้านประชาธิปไตย มีคุณธรรมความเป็นไทยและห่างไกลยาเสพติด โดยลูกเสือที่เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพิษภัย และโทษของยาเสพติด มีทักษะชีวิตในการป้องกันตนเองและผู้อื่น ให้ห่างไกลจากยาเสพติด และเป็นแกนนำในการป้องกัน แก้ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชนได้ ซึ่งการอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 – 15 กรกฎาคม 2560 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร จังหวัดระนอง โดยมีลูกเสือโรงเรียนในสหวิทยาเขตรัตนรังสรรค์เข้ารับการอบรม 7 โรงเรียนๆละ 10 คน รวม 70 คน
       เรวดี..ภาพ /ข่าว
 
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด