Information
สพม.14 ลงพื้นที่ ติดตาม ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานบริหารจัดการของสถานศึกษา
       วันที่ 3-4 กรกฎาคม 2560 นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 พร้อมด้วยคณะกรรมการติดตาม ตรวจเยี่ยม ซึ่งประกอบด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มหรือผู้แทน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม โรงเรียนในสังกัด จำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่โรงเรียนตะกั่วทุ่งงานทีวีวิทยาคม ทับปุดวิทยา สตรีพังงา และดีบุกพังงาวิทยายน เพื่อติดตามผลการดำเนินงานบริหารจัดการของสถานศึกษา ตามหลักบริหารนิติบุคคล 4 ด้าน งานวิชาการ งานงบประมาณ งานบริหารงานบุคคล งานบริหารทั่วไป และติดตามการดำเนินงานตามนโยบายจุดเน้นของ สพม.14 ทั้ง 5 ด้าน ผลงานดีเด่น รวมทั้งเพื่อ ตรวจเยี่ยม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับฟังปัญหาอุปสรรค ความต้องการช่วยเหลือจาก สพม.14 โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงาน
       เรวดี..ภาพ /ข่าว
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด