Information
ทุ่งโพธิ์วิทยารับการประเมิน To be number one ภาคพื้นที่ ระดับประเทศรักษามาตรฐานต้นแบบระดับเพชร ปีที่ 3
       วันนี้ 29 มิถุนายน 2560 นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 พร้อมด้วยผู้บริหาร ครู และนักเรียน โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา ต้อนรับคณะกรรมการการประเมินโครงการ TO BE NUMBER ONE ซึ่งนำโดยนายเดชรัฐ สิมศิริ ผู้ตรวจกระทรวงมหาดไทยประธานกรรมการประเมิน ลงพื้นที่ประเมินผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ของโรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา ซึ่งได้รับคัดเลือกผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ รักษามาตรฐานเป็นต้นแบบระดับเพชร ปีที่3 ประจำปี 2560 และนำผลการประเมินไปรวมกับการประกวดระดับประเทศ ในวันที่ 13- 15 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมอิมแพคเมืองทองธานี จังหวัด นนทบุรี โดยมีนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมต้อนรับคณะกรรรมการและให้เกียรติเป็นกำลังใจชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยาด้วย นายพรศักดิ์ จินดาพล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา กล่าวว่าโรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา ดำเนินงานโครงการชมรม TO BE NUMBER ONE มาเป็นระยะเวลา 15 ปี ตั้งแต่ปี 2545 เป็นต้นมา ได้มีการพัฒนาการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อมุ่งเน้นให้นักเรียนกล้าแสดงออก เสริมสร้างภูมิคุ้มกันไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ตามพระราชปณิธานของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี และได้มีการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ผ่านการประเมินในระดับต่างๆ ตั้งแต่ระดับเงิน ระดับทอง จนปัจจุบันเป็นต้นแบบระดับเพชร สร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจให้กับโรงเรียนมาโดยตลอด และใน ปี 2560 นี้โรงเรียนได้รับคัดเลือกผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ เพื่อรักษามาตรฐานเป็นต้นแบบระดับเพชร ปีที่ 3 ประจำปี 2560 และในการลงพื้นที่ประเมินของคณะกรรมการครั้งนี้ จะนำผลการประเมินไปรวมกับการประกวดระดับประเทศ ในวันที่ 13- 15 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมอิมแพคเมืองทองธานี จังหวัด นนนทบุรี เพื่อที่จะก้าวสู่ระดับยอดเพชรต่อไป
       เรวดี..ภาพ /ข่าว
 
     
     
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด