Information
เปิดศูนย์ Boot Camp เร่งพัฒนายกระดับครูภาษาอังกฤษ
       วันที่ 26 มิถุนายน 2560 นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดศูนย์พัฒนาครูด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (Boot Camp) รุ่นที่ 8 ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรี-นครินทร์ ภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 (พังงา ภูเก็ต ระนอง) โดยมีนายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวต้อนรับ นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม Boot Camp นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียน และบุคคลสำคัญในจังหวัดภูเก็ตร่วมพิธีเปิดและต้อนรับ การจัดอบรมพัฒนาครูแกนนำด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ระดับภูมิภาค (Boot Camp) รุ่นที่ 8 มีผู้เข้ารับการอบรมจาก 10 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง จำนวน 75 คน ใช้เวลาอบรมต่อเนื่องเป็นเวลา 3 สัปดาห์ ระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน – 14 กรกฎาคม 2560 เพื่อพัฒนายกระดับครูภาษาอังกฤษให้มีความรู้ ความสามารถ วางแผนออกแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ คือ ฟัง พูด อ่าน เขียน ได้อย่างเหมาะสมตามกระบวนการวิธีวิทยา (Methodology) รวมทั้งตระหนักถึงความสำคัญของการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยการอบรมครั้งนี้มี Trainer ชาวต่างชาติจาก บริติชเคานซิล และมี Thai Master Trainer (TMT) ให้การช่วยเหลือในการจัดกิจกรรมการอบรม หลังจากเสร็จพิธีเปิดนายธีระเกียรติฯ ได้ตัดริบบิ้นเปิดศูนย์ เยี่ยมชมศูนย์ และชมการจัดกิจกรรมการอบรม Boot Camp
       เรวดี..ภาพ /ข่าว
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด