Information
สพม.14 พัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ “สร้างข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กร”
       วันที่ 23 มิถุนายน 2560 นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพม.14 “ การสร้างข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กร” โดยมีนางสุภาณี ธรรมประดิษฐ์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ซึ่งการจัดอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์ให้มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ การดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเครือข่ายประชาสัมพันธ์สถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษา อันจะนำมาสู่การประสานความร่วมมือในการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กรสถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษา มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 33 คน ประกอบด้วยผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนๆละ 1 คน จำนวน 27 คน และบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 กลุ่มละ 1 คน จำนวน 6 คน และได้รับเกียรติจากนางวรางคณา อนันตะ นักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก และนายศตายุ วาดพิมาย นักประชาสัมพันธ์ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2 มาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับผู้เข้ารับการอบรม
       เรวดี..ภาพ /ข่าว
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด