Information
ประชุมข้าราชการและลูกจ้าง สพม.14
       เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560 นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 เป็นประธานการประชุมข้าราชการ และลูกจ้าง สพม.14 ครั้งที่ 2 /2560 เพื่อมอบนโยบาย แจ้งข้อกฎหมาย ข้อมูลข่าวสารทางการศึกษาใหม่ๆ และแจ้งแนวทาง แนวปฏิบัติในการปฏิบัติงานร่วมกันแก่ข้าราชการและลูกจ้าง ในสำนักงาน จำนวน 40 คน เพื่อเป็นการปฏิบัติที่ถูกต้อง เป็นไปในทิศทางเดียวกันและเป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมาย รวมทั้งเป็นการพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่ห้องประชุมเขาทอย สพม.14
       เรวดี..ภาพ /ข่าว
 
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด