Information
สพม.14ประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยกระบวนการ PLC
       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 จัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้เครือข่าย (Network) โดยจัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ ให้กับ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูในสังกัด 27 โรงเรียน จำนวน 90 คน ด้วยกระบวนการ PLC ( Professional Learning Community) “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” ณ โรงแรมทินิดี อำเภอเมือง จังหวัดระนอง
       เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. ที่โรงแรมทินิดี จังหวัดระนอง นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้เครือข่าย (Network) ด้วยกระบวนการ PLC "ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ" โดยมีนายศวิษฐ์ ศรีสง รองผอ.สพม. 14 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ว่า โครงการนี้ ได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี ซึ่ง สพม.14 ได้กำหนดให้มีการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยความร่วมมือจากเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา สหวิทยาเขต ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ สำหรับปีการศึกษา 2560 นี้ได้จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการโดยใช้กระบวนการ PLC "ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ" เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้และนำกระบวนการ PLC ไปใช้ในการบริหารจัดการขับเคลื่อนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ ครูรับผิดชอบงานวิชาการ ทั้งสิ้น จำนวน 90 คน และในการประชุมครั้งนี้ ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่าง ู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 กับผู้บริหารสถานศึกษาทั้ง 27 โรงเรียน โดยมีนางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล และนายศวิษฐ์ ศรีสง รองผอ.สพม.14 เป็นพยาน เพื่อเป็นข้อตกลงร่วมกันขับเคลื่อนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น และคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสูงขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง ยั่งยืน มีคุณภาพตามมาตรฐานทั้ง ด้านผู้เรียน ด้านการจัดการเรียนการสอน และด้านการบริหารจัดการศึกษา โรงเรียนสามารถผ่านการประเมินระดับต่างๆ ต่อไป
       เรวดี..ภาพ /ข่าว
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด